ഫാക്ടറി ടൂർ

ലഖു മുഖവുര

ഫാക്ടറി ആമുഖം

ഫൗണ്ടേഷൻ ചരിത്രം

ഫൗണ്ടേഷൻ ചരിത്രം

വ്യാവസായിക ശൃംഖല

വ്യാവസായിക ശൃംഖല

ഫങ്ഷണൽ ഫാബ്രിക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും

നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും

ഉത്പാദന പ്രക്രിയ

ഉത്പാദന പ്രക്രിയ

ടെസ്റ്റ് സെന്റർ

പരീക്ഷ

സൃഷ്ടി

ആർ ആൻഡ് ഡി വകുപ്പ്

സ്മാർട്ട് വെയർഹൗസ്

സ്മാർട്ട്-വെയർഹൗസ്

ആഗോളവൽക്കരണം

മാർക്കറ്റിംഗ്